Congrés Internacional
80 anys de la Batalla de lEbre.
Setembre -octubre del 2018

Comissió d'història

Activitats previstes el 2018